Regulamin serwisu internetowego Analiza Białek

I.             POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.analizabialek.com (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”).
 2. Serwis Internetowy ma charakter usługowy. Za jego pośrednictwem Użytkownicy mają możliwość złożenia Zamówienia na wykonanie badań laboratoryjnych stwierdzających w szczególności fakt występowania określonych składników w badanej substancji oraz ich stężenie. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może również zapoznać się z wynikami zleconych przez niego badań oraz skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem interaktywnego formularza kontaktowego.
 3. Serwis Internetowy prowadzony jest przez Analiza Białek sp. z o.o.
 4. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się:
  1. poprzez wiadomość e-mail kierowaną na adres: kontakt@analizabialek.com;
  2. korespondencyjnie pod adresem: ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław.
  3. telefonicznie pod numerem: +48 517 436 748;
  4. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.analizabialek.com, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 6. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 8. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, Usługi, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 9. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 10. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

II.           DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie www.analizabialek.com, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą przeglądać informacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę, sposobu korzystania z tych Usług, składać Zamówienia i zapoznawać się z wynikami Badań;

Usługodawca – Analiza Białek sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław, KRS: 0000966168 NIP: 8992922970, REGON: 521751875;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawodawca przyznał zdolność prawną, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Badanie – laboratoryjna analiza składu próbki dostarczonej przez Użytkownika, w szczególności pod kątem występowania w niej określonych substancji i składników, ich stężenia oraz czystości składu;

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Umowa o świadczenie Usług/Umowa – umowa o świadczenie Usługi, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

III.        ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności takich jak: możliwość przeglądania treści Serwisu, składania Zamówień czy korzystania z formularza kontaktowego.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV.          USŁUGI

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników odpłatne oraz nieodpłatne Usługi, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca umożliwia wszystkim Użytkownikom Serwisu korzystanie z następujących Usług:
  1. bezpłatne przeglądanie treści Serwisu o statusie ogólnodostępnym,
  2. bezpłatne udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą,
  3. odpłatne złożenie Zamówienia na wykonanie Badań,
 3. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na:
  1. przeglądaniu treści ogólnodostępnych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu,
  2. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości za pomocą formularza,
  3. udostępnieniu formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia na wykonanie Badań jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 4. Każdy Użytkownik, za pomocą formularza dostępnego w Serwisie, ma możliwość wysłania wiadomości do Usługodawcy. W celu wysłania wiadomości za pomocą formularza, Użytkownik wypełnia pola formularza, w tym pole przeznaczone na uzupełnienie treści wiadomości, a następnie wysyła wiadomość za pomocą dedykowanego w tym celu przycisku.
 5. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V.            ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Informacje o Badaniach, w tym o możliwości złożenia Zamówienia na Badania prezentowane przez Usługodawcę w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Ceny przeprowadzenia Badań podawane są w złotych polskich, w wartości brutto, zawierają wszystkie składniki w tym podatek VAT i inne opłaty. Ceny nie zawierają prowizji za płatność kryptowalutą, o której mowa w ppkt. 9 lit. c poniżej. Informacja o wysokości prowizji znajduje się na stronie internetowej Serwisu.
 3. Badania polegają na przeprowadzeniu analizy laboratoryjnej składu próbki dostarczanej przez Użytkownika pod kątem występowania w niej określonych substancji, mierzenia stężenia tych substancji bądź czystości składników. Szczegółowe informacje o możliwym zakresie przeprowadzenia Badań, substancjach możliwych do wykrycia w ramach Badań i dodatkowych informacjach dotyczących składania oraz realizacji Zamówień na Badania znajdują się na stronie Serwisu.
 4. W celu złożenia Zamówienia na wybrane Badania, Użytkownik, po wybraniu interesującego go Badania, wypełnia pola formularza Zamówienia oznaczone jako obowiązkowe.
 5. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Przyjęcie Zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jego otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa.
 6. Po zawarciu Umowy Usługodawca potwierdza Konsumentowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Konsumenta.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia złożonego przez Użytkownika nie będącego Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, bez podania przyczyny.
 8. Możliwość złożenia Zamówienia na wykonanie Badań próbki w celu ustalenia jej składu, bez uprzedniego wskazania Usługodawcy szukanej substancji, jest ustalana wyłącznie w drodze indywidualnych ustaleń Użytkownika z Usługodawcą. W tym celu Użytkownik zwraca się do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy wskazany w pkt. I Regulaminu. Usługodawca w ramach indywidualnej korespondencji e-mail z Użytkownikiem określi możliwość złożenia Zamówienia, jego zakres i cenę.
 9. Użytkownik może wybrać następujące metody płatności:
  1. płatność elektroniczna (realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika oraz po doręczeniu do Usługodawcy próbki poddawanej Badaniu),
  2. płatność gotówką podczas dostawy próbki (realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, doręczeniu Usługodawcy próbki poddawanej Badaniu oraz po uiszczeniu płatności za Badanie),
  3. płatność kryptowalutą wskazaną na stronie Serwisu (realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, wpływie płatności dokonanej przez Użytkownika na portfel Usługodawcy oraz po doręczeniu Usługodawcy próbki poddawanej Badaniu).
 1. Doręczenie próbki w ramach Zamówienia do miejsca określonego na stronie Serwisu odbywa się transportem organizowanym przez Usługodawcę lub samodzielnie przez Użytkownika.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik wybiera doręczenie badanej próbki transportem organizowanym przez Usługodawcę, koszty transportu ponosi Użytkownik i są one doliczane do wartości Zamówienia. Powierzenie organizacji transportu próbki Usługodawcy możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik uiszcza płatność za Zamówienie za pośrednictwem płatności elektronicznej opisanej w ppkt. 9 lit. a powyżej.
 3. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie, w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 4. Termin dostarczenia próbki do Badań oraz liczba Dni roboczych niezbędnych do realizacji Zamówienia wskazane są na stronie Serwisu Internetowego.
 5. Użytkownik otrzymuje informację o możliwości zapoznania się z wynikami Badań za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika podczas składania Zamówienia.
 6. W wiadomości, o której mowa w ppkt. 14 powyżej Usługodawca przesyła Użytkownikowi link, który kieruje Użytkownika do strony internetowej, na której opublikowany jest wynik badania. Strona internetowa zawierająca wynik Badania nie jest udostępniana żadnym innym podmiotom i osobom poza Użytkownikiem, który złożył Zamówienie na Badania, których dotyczy wynik.
 7. Użytkownik ma również możliwość sprawdzenia wyników za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. W ramach Serwisu Usługodawca udostępnia Użytkownikom zakładkę Serwisu zabezpieczoną hasłem, w ramach której Użytkownik może wyświetlić wynik. W celu wyświetlenia wyniku Badań Użytkownik wpisuje w pola formularza udostępnionego w zakładce Serwisu numer zlecenia Badania oraz hasło, które Usługodawca wygenerował i wskazał mu w wiadomości e-mail, o której mowa w ppkt. 15 powyżej, zawierającej informację o wynikach Badań.
 8. Po wpisaniu numeru zlecenia i hasła oraz ich wysłaniu do systemu Usługodawcy za pomocą dedykowanego w tym celu przycisku, w zakładce Serwisu wyświetlone zostają wyniki Badań zamówionych przez Użytkownika.

VI.          PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zawartej na odległość (w tym umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z oświadczenia, którego wzór znajduje się na stronie Serwisu.
 2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in w przypadku Umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 3. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do:
 1. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich;
 2. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd;
 3. niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług;
 4. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
 5. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  1. Użytkownik może korzystać z informacji oraz innych treści prezentowanych w Serwisie bądź w inny sposób otrzymanych od Usługodawcy lub innych Użytkowników jedynie w ramach własnego użytku osobistego zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy o świadczenie Usług. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części bądź ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
  2. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
  3. Zakazane jest prezentowanie i przesyłanie przez Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane i/lub przesyłane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
 6. naruszać godności ludzkiej;
 7. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
 8. zawierać treści pornograficznych;
 9. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
 10. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
 11. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
  1. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie Usług po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń, w następujących przypadkach:
   1. powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Użytkownik narusza Regulamin, przepisy obowiązującego prawa lub zasady dobrych obyczajów;
   2. gdy działania lub zaniechania Użytkownika wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy;
   3. w przypadku otrzymania przez Usługodawcę skargi na działalność danego Użytkownika lub w innym przypadku powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zgodności ze specyfiką Serwisu, prawem i zasadami współżycia społecznego, działań Użytkownika;
   4. w przypadku zalegania Użytkownika z jakąkolwiek płatnością na rzecz Usługodawcy.
  2. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 12. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
 13. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 14. Bez pisemnej zgody sprawozdanie z analizy nie może być powielane i udostępniane.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

VII.        REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres Analiza Białek sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław, na adres poczty elektronicznej: kontakt@analizabialek.com lub telefonicznie pod numerem +48 517 436 748.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

VIII.     OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

IX.          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy, reklamacji oraz procedury wprowadzania zmian w regulaminie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
 7. Zmiany Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców, nie będących osobami fizycznymi zawierającymi Umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.